Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home

 

Vizitatori: 675.468


Ultima actualizare:
11-6-2018

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), este autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, produse cu dublă utilizare și răspunde, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

Controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu și în conformitate cu legislația și tratatele Uniunii Europene.

Acordă, la cerere, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate în efectuarea de operațiuni de comerț cu produse militare sau cu dublă utilizare, supuse regimului de control.

Reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului produselor militare și al produselor cu dublă utilizare.

Licențiază operațiunile de export, import, tranzit internațional, transbordare, intermediere și asistență tehnică pentru produse militare și produse cu dublă utilizare, cât și operațiunile care se efectuează fără atingerea teritoriului fizic al României.


Nou! În atenția exportatorilor de produse cu dublă utilizare

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L334 din 15.12.2017 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/2268 al Comisiei din 26 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În situația în care operațiunea pe care urmează să o efectuația este esențial identică cu o operațiune anterioară, pentru care ati beneficiat de o consultanță evaluată în baza Regulamentului delegat (UE) 2016/1969 al Comisiei, veți trimite copia consultanței anterioare și un formular nou de cerere de consultanță pentru a fi reactualizată în baza Regulamentului delegat (UE) 2017/2268 al Comisiei.

Esențial identic înseamnă un produs care are specificații și performanțe identice cu ale produsului vândut aceluiași destinatar.


GHID revizuit pentru completarea cererii de consultanță 


Legături utile

Tratate, regimuri de control și organizații internaționale